Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van de besloten vennootschap van der Heijden BV, nader te noemen “van der Heijden”, gevestigd te Oss. Gedeponeerd op 27-09-2001 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 16036848.

Toepasselijkheid, artikel 1
Op alle door van der Heijden met patiënten/ cliënten gesloten overeenkomsten zijn, onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele condities van de wederpartij, de onderhavige voorwaarden van toepassing.

Iedere afwijking en/ of aanvulling van de onderhavige voorwaarden wordt alleen dan erkend, indien van der Heijden daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Het niet of nog niet uitoefenen van één of meer op grond van deze voorwaarden aan van der Heijden toekomende rechten, lijdt niet tot het verval van deze rechten.

Aan de patiënt/ cliënt wordt bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld.

Van der Heijden heeft naast deze voorwaarden een huisreglement vastgesteld. Een exemplaar van dit huisreglement is verkrijgbaar bij de balie van van der Heijden en zal op eerste verzoek ter hand worden gesteld. Dit reglement is bindend voor een ieder die gebruik maakt van de faciliteiten van van der Heijden. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen het reglement en deze voorwaarden, prevaleren laatstgenoemden

Betalingscondities, artikel 2
Patiënten ontvangen een factuur voor poliklinische behandeling en/of onderzoek. Betaling van facturen dient, zonder enige korting of aftrek of verrekening, te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum.

Alle overige door van der Heijden verstrekte goederen en diensten dienen, tenzij anders is overeengekomen, zonder enige korting of verrekening, contant vooruit te worden betaald. Indien anders is overeengekomen, zal betaling, zonder enige korting of verrekening, binnen 10 dagen na factuurdatum dienen te geschieden.

Gevolgen van niet tijdige betaling, artikel 3
Van niet tijdige betaling is sprake indien van der Heijden op de vervaldatum der factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur. De wederpartij verkeert na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn van 10 dagen van rechtswege in verzuim.

In geval van niet tijdige betaling door de wederpartij van enig bedrag, alsmede in het geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, beslaglegging op de zaken en/of vorderingen van de wederpartij of overlijden van de wederpartij zullen alle door de wederpartij aan van der Heijden verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is gehouden van der Heijden per omgaande van voornoemde situaties op de hoogte te houden.

artikel 4
Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is van der Heijden gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen, waaronder onder meer begrepen de levering van zaken, op te schorten, ook die uit hoofde van andere overeenkomsten, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

artikel 5
De wederpartij is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf het tijdstip dat hij in verzuim is aan van der Heijden een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

artikel 6
Voor rekening van de wederpartij komen voorts alle door van der Heijden te maken kosten verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Zodra de wederpartij in verzuim verkeert, is hij aan van der Heijden een bedrag groot € 12,– aan administratiekosten verschuldigd.

Het wegens buitengerechtelijke incassokosten door de wederpartij aan van der Heijden te betalen bedrag zal 15% van het alsdan opeisbare bedrag met een minimum van € 60,– bedragen. Voorzover van der Heijden gehouden is tot betaling van B.T.W. over de gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke kosten, worden deze kosten daarmee verhoogd.

artikel 7
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en ten slotte tot afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Reclame, artikel 8
Indien de wederpartij binnen 10 dagen na factuurdatum tegen de inhoud van de factuur geen schriftelijk bezwaar bij van der Heijden heeft ingediend, wordt de factuur geacht juist te zijn en levert zij tegen de wederpartij volledig bewijs op. Reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Aansprakelijkheid, artikel 9
Van der Heijden is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/ of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan zaken van de wederpartij, aan personen of zaken van derden, ontstaan uit welke hoofde dan ook, behoudens ingeval van grove schuld of opzet harerzijds.

Van der Heijden is in het bijzonder niet aansprakelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel, veroorzaakt doordat de wederpartij niet de aanwijzingen van personeelsleden en/of de instructeurs van van der Heijden heeft opgevolgd. De wederpartij vrijwaart van der Heijden voor aanspraken met betrekking tot deze schade en/ of lichamelijk letsel.

In die gevallen waarin van der Heijden aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid voor de schade beperkt tot de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing is. Indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bepaalde schade geen dekking geeft, is de schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken en/ of diensten.

Niet toerekenbare tekortkoming, artikel 10
Indien van der Heijden door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is van der Heijden gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van vergoeding van kosten, schade of interessen doen gelden.

Als een niet toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: staat van oorlog en beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, natuurrampen, maatregelen van hogerhand, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van van der Heijden afhankelijk is.

Indien de toestand van de niet toerekenbare tekortkoming langer dan 10 weken voortduurt, is zowel van der Heijden als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van der Heijden is nimmer aansprakelijk voor de schade die de wederpartij dientengevolge mocht lijden.

Indien van der Heijden bij het intreden van de niet toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Wijziging, artikel 11
Van der Heijden heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van der Heijden zal een nieuw exemplaar van de algemene voorwaarden twee weken voor inwerkingtreding aan de wederpartij toesturen.

Conversie, artikel 12
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Van der Heijden en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen voor bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de vernietigde bepaling.

Geschillen, Artikel 13
Alle geschillen van welke aard dan ook, incasso van vorderingen daaronder begrepen, dienen te worden gebracht voor na te noemen Nederlandse rechter, terwijl uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zal zijn.

Alle geschillen gelijk hiervoor omschreven, ook die tussen van der Heijden en buitenlandse wederpartijen, ongeacht hun woon-, verblijf- of vestigingsplaats, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, wordende echter hoger beroep van door laatstbedoelde rechter te nemen beslissing niet uitgesloten.

Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de Nederlands tekst bindend.

Doorlopende incasso machtiging Bij het starten op een van onze activiteiten worden € 15,- inschrijfkosten in rekening gebracht. Indien dit nog niet is voldaan wordt dit automatisch geïncasseerd. U betaald dus alleen het inschrijfgeld als u of uw kind ook echt gaat starten. Indien u niet akkoord gaat met een afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient altijd tijdig schriftelijk te worden gericht aan: Zwembad – Sportcentrum van der Heijden Brederostraat 1, 5344 VA Oss Er geldt een uitschrijftermijn van 4 weken voor ingang van een nieuwe periode. U kunt zich via onze website (www.heijdensports.nl) of schriftelijk uitschrijven. Telefonisch uitschrijven of mondeling in de les is niet mogelijk. Restitutie van het inschrijfgeld of lesgeld is niet mogelijk. De incasso wordt in principe telkens in de eerste twee weken van de nieuwe periode uitgevoerd. U betaald dus het periode bedrag vooruit. Echter kunnen er door omstandigheden latere incasso momenten voorkomen. Deze omstandigheden betreffen dan vaak de vele mutaties in ons leden bestand. Om te voorkomen dat er een foutieve incasso plaatsvindt worden er controles toegepast welke veel tijd in beslag kunnen nemen. U ontvangt geen incasso overzicht per post. In plaats daarvan kunt u uw email aan ons doorgeven via het machtigingsformulier. U ontvangt dan vooraf een overzicht van de incasso die zal worden uitgevoerd. Dit is snel en goed voor het milieu. U heeft inzage in uw facturen en uw persoonsgegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Hiervoor kunt u inloggen op www.heijdensports.nl met uw lidnummer en geboortedatum. Indien uw incasso mislukt (door onvoldoende saldo, foutieve rekeningnummer/ tenaamstelling e.d.), ontvangen wij hiervan automatisch een bericht. Deze zal worden verwerkt en u ontvangt dan een factuur per post met € 4,- extra kosten. Indien blijkt dat er geen automatische incasso kan plaatsvinden van uw bankrekening door een blokkade, dan ontvangt u voortaan een factuur per post met € 4,- extra kosten. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u in ons bedrijf niet contant betalen. Uw gegevens worden vertrouwelijk en alleen binnen ons centrum gebruikt. Wijzigingen van uw gegevens kunt aan ons doorgeven door ons een email te sturen via www.heijdensports.nl Kortingsactie voor Zwemles A; -Bij deelname aan de activiteiten Baby & Peuter zwemmen en PeuterGym kan een kortingsbedrag van 10% van het lesgeld per periode worden opgespaard. -Er geldt geen recht op korting als de facturen niet zijn voldaan -De korting geldt alleen voor de activiteit Zwemles A (dus niet voor B of C) -De korting geldt alleen voor de 1e periode van Zwemles A (het bedrag wordt dus bij de 1e periode in mindering gebracht) -De korting geldt alleen vanaf periode 50 en hoger -De korting geldt alleen voor kinderen die niet eerder zijn gestart dan periode 50 met Zwemles A -De kortingsactie kan ten alle tijde, zonder aankondiging van redenen, worden stopgezet -De opgebouwde korting kan niet worden gerestitueerd in welke vorm dan ook -De opgebouwde korting is niet inwisselbaar voor geld -De korting geldt niet in combinatie met andere kortingen (bijvoorbeeld de stadspas) -De korting kan alleen worden behouden als bij uitschrijving van de activiteit Baby & Peuterzwemmen of PeuterGym, wordt aangegeven dat het kind op de wachtlijst Zwemles ABC mag worden geplaatst. -De totaal opgebouwde korting is te zien op de factuur / incasso overzicht per email -In onvoorziene situaties beslist de directie